Vurderingsgrunnlag for feiehyppighet

 • type bebyggelse 
 • type fyringsanlegg/ildsted 
 • brenslets art (fast, flytende) 
 • fyringsvaner/fyringsmønster 
 • mengde sot i skorsteinen pr ildsted 
 • trekkforhold 
 • dannelse av blanksot  
 • skorsteinens tilstand

Hva må du som huseier gjøre før feiing gjennomføres?

 • Besvare SMS om feiing. Ved mangelfull tilbakemelding, vil feiing ikke bli utført.
 • Eier /bruker må sørge for at brannforebyggeren har tilgang til hele fyringsanlegget.
 • Holde ildstedet lukket. Steng alle ovnsdører og spjeld.
 • Ikke fyre når feiing skal utføres
 • Sørge for korrekt takstige:
  • Takstige som benyttes skal være typegodkjent, og må monteres i henhold til monteringsanvisning fra produsent av stigen.
  • Takstigen skal være festet i bærende konstruksjon (takstoler).
  • Takstiger av tre, eller takstiger som er festet med bøyle over mønet eller i kjetting rundt pipe er ikke godkjent.
  • Takstigen skal være utformet slik at adkomst fra stige opp til tak og over til takstige, kan foregå på en sikker måte.
  • Avstand trinn/takbelegg skal være så stor at foten får skikkelig feste.
  • Der gesimshøyden er over 5 meter skal det være montert typegodkjent sklisikring for feste av løs stige.
  • Det er også viktig at stigen til tak, kan settes stødig opp, og at den er høy nok til å rekke ca. 1 meter over tak. Stigen skal sikres mot å kunne skli ut til side og bakover.
  • Om bygget har flere piper skal det enten være en stige opp til hver pipe eller være sikker adkomst mellom pipene i form av gangbru eller lignende.

Har du hund må denne holdes på forsvarlig avstand, slik at feiingen kan bli utført uten ulemper.

Hva skjer ved tilsyn av fyringsanlegget?

Brannforebyggeren ser på forhold som berører brannsikkerhet:

 • om ildsted og skorstein har synlige feil eller mangler
 • Sjekker eventuelle gamle avvik og anmerkninger
 • om det er behov for feiing
 • I tillegg kan du få råd om fyring, fyringsøkonomi og brannsikkerhet i hjemmet.
 •  røykvarslere, slokkeutstyr og rømningsveier
 • Etter besøket lages det en tilsynsrapport.
 • Eier/bruker må sørge for at brannforebygger har tilgang til hele fyringsanlegget.

            (fra sotluke til toppen av skorsteinen)

Når kan du søke fritak fra feiing?

At en eiendom er ubebodd, brukes midlertidig, er under oppussing eller er lagt ut for salg gir ikke grunnlag for fritak. Tas pipeløpet i bruk på nytt må det gis melding til brannvesenet. Ved salg må ny eier informeres om fritaket og forutsetningen for det. Søknaden avgjøres av Lyngenfjord brann og redning. Hvis ingen av kriteriene nedenfor er oppfylt, kan søknaden ikke innvilges

Grunnlag for fritak

 • Det er ingen ildsteder /peiser tilknyttet pipeløpet
 • Pipeløpet er plombert
 • Gamle røykrør i skorstein må være fjernet i sin helhet og mures igjen.

Fritak gjelder fra den dato søknaden blir innvilget. Om feiing eller tilsyn for inneværende år allerede er utført, gjelder fritaket først fra neste år.

Montering av ildsted

Husk å melde fra til kommunen om montering av nytt ildsted.

Montering

 • Det stilles ikke formelle krav til den som skal montere et nytt ildsted, men vi anbefaler sterkt å bruke sertifiserte montører til dette.
 • Det er monteringsanvisingen til hvert enkelt ildsted som angir hvilke krav som gjelder.
 • a vare på denne for ettertiden
 • Ved montering av ildsted til skorstein, må innmuringsstuss/røykrørsinnføring brukes.
 • Moderne, rentbrennende ildsteder er snille mot både lommeboka og miljøet.
 • Det frarådes å bruke åpne peiser ved valg av nytt ildsted.

§ 6 Kontroll og vedlikehold av fyringsanlegg

Forskriften om brannforebygging sier:

 • Eieren av et byggverk skal melde fra til kommunen når det er installert nytt ildsted eller gjort andre vesentlige endringer av fyringsanlegget.
 • Eieren skal sørge for at fyringsanlegget virker som forutsatt. Dersom det blir oppdaget feil på anlegget som vesentlig øker risikoen for brann, skal anlegget stenges for bruk dersom feilen ikke utbedres umiddelbart.
 • Etter å ha mottatt et varsel om feiing eller tilsyn, skal eieren sørge for at feieren har tilfredsstillende atkomst til hele fyringsanlegget.  

Hvorfor er det krav til fyringsanlegg?
Plikten til å melde fra om nye ildsteder eller vesentlige endringer av fyringsanlegg skal gi kommunen (brann- og redningsvesenet) oversikt, slik at den kan utføre sine oppgaver med feiing og tilsyn.

En viktig opplysning vil være ildstedets type og fabrikk. Eieren skal sørge for at fyringsanlegget fungere som forutsatt.Kravet om tilfredsstillende atkomst skal sørge for sikre og gode arbeidsforhold for feieren