Storfjord formannskap ber i sak 53/23 kommunedirektøren forberede igangsetting av prosjekt for tilsyn og kontroll av mindre avløpsanlegg, og legge fram forslag til forskrift for tilsyn og kontroll av private avløpsanlegg. Målet med tilsynene skal være å gjennomføre en kartlegging av tilstanden på de private avløpsanlegg, for derigjennom å oppdage de avløpsanlegg som har behov for oppgradering jf. kravene i forurensingsforskriften. Kommunen skal gi pålegg om tiltak for anlegg som ikke overholder rensekravene i forurensingsforskriften kap. 12 og 13. Målsettinga er at avløpsanlegg i Storfjord skal oppfylle forurensingsforskriftens rensekrav slik at miljømålene i vannforskriften kan nås innen 2027 og senest 2033.

For å kunne finansiere arbeidet med tilsyn etter selvkostprinsippet må det vedtas lokal forskrift for gebyr for saksbehandling og tilsyn med avløpsanlegg. Tilsynet blir gjennomført som et prosjekt over 6 år.

Lokal forskrift skal opp til politisk behandling etter gjennomført høringsrunde.

Høringsfristen er settes til 6 uker, frist for tilbakemelding er 26.02.2024

Høringsuttalelser bes sendt elektronisk til post@storfjord.kommune.no eller Storfjord kommune, Oldersletta 1, 9046 OTEREN.
 

De nye gebyrsatsene gjelder fra vedtaksdato i 2024

Her ligger forslag til forskrift: Forslag til forskrift om gebyr for saksbehandling og tilsyn av mindre avløpsanlegg for Storfjord kommune.docx