Plassering av midlertidige tiltak i inntil 2 måneder

Dersom midlertidige tiltak skal stå i inntil 2 måneder og er i samsvar med plan, er tiltaket unntatt søknadsplikt, jfr. Pbl § 20-5. Tiltakshaver har imidlertid ansvar for at tiltaket er i tråd med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven og planer.

Plassering av midlertidige tiltak i inntil 2 år

Dersom det midlertidige tiltaket skal plasseres i et tidsrom inntil 2 år, kreves søknad og tillatelse, jfr. Pbl § 20-4.

Tiltakshaver kan selv stå som ansvarlig for tiltaket, og har ansvar for at tiltaket er i tråd med plan- og bygningsloven og planer.

Plassering av midlertidig tiltak mer enn 2 år

Dersom tiltaket skal stå i mer enn 2 år, ansees det ikke som midlertidig, men som permanent og behandles etter Pbl § 20-1.

Forhåndskonferanse

For nærmere avklaring av rammer og innhold i tiltaket kan du be om forhåndskonferanse. Bygningsmyndighetene kan også be om slik forhåndskonferanse med deg dersom det er behov for å avklare forholdene i en byggesak. Forhåndskonferanse kan benyttes i alle typer saker etter plan– og bygningsloven.

Dispensasjon

Dersom et tiltak er i strid med gjeldende plan eller lov, kan det søkes om dispensasjon fra disse forholdene. Plan- og bygningslovens kapittel 19 regulerer dette forholdet. Mer informasjon kan ses under Når må man søke dispensasjon og hvordan?.

Søknad skal inneholde

  • Fullstendig utfylte søknadsskjemaer
  • Målsatt situasjonsplan, min målestokk 1:500
  • Terrengprofil hvor bygning er plassert i terrenget
  • Plan-, snitt- og fasadetegninger i målestokk 1:100
  • Gjenpart av nabovarsel
  • Søknad om ansvarsrett(er)

Der hvor det er behov for dispensasjon, utslippstillatelse o.a, må slik søknad også foreligge senest ved søknad om tiltak. Situasjonsplan kan du få tilsendt ved henvendelse til kommunens byggesakskontor tlf. 400 28 818.

Saksbehandlingstid

Søknaden skal behandles snarest mulig og senest innen frister gitt i plan- og bygningsloven § 21-7. Dersom søknaden er mangelfull, må den tid det tar å komplettere søknaden legges til.  Kommunen skal i utgangspunktet avgjøre byggesaker innen 12 uker. Fristen på 12 uker omfatter søknad om tillatelse etter § 20-2. Søknader som innebærer dispensasjon fra plan, omfattes ikke av denne 12 ukers fristen. Fristen løper ikke i den tiden søknaden ligger til uttalelse hos regionale og statlige myndigheter, jfr. Pbl § 19-1.

Saksbehandlingsfristen er 3 uker dersom søknad om tillatelse til tiltak er (Pbl § 21-7 annet ledd):

  • i samsvar bestemmelser gitt i plan- og bygningsloven, forskrifter og aktuelle arealplaner
  • det ikke foreligger merknader fra naboer eller gjenboere
  • ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet ikke er nødvendig

Dersom kommunen ikke har avgjort søknaden innen fristens utløp, regnes tillatelse for gitt. Søknad om tillatelse til tiltak etter § 20-2 der det foreligger protester fra naboer eller gjenboere, men øvrige vilkår er oppfylt, skal også behandles av kommunen innen 3 uker, men tillatelse regnes i slike tilfelle ikke for gitt selv om kommunen ikke har truffet vedtak innen fristen.