Næringsfondet

Storfjord kommune har et næringsfond der bedrifter, etablerere og organisasjoner kan søke om tilskudd. Fondets vedtekter skal sikre en strategisk bruk av fondsmidlene hvor hoved målet er å støtte tiltak i Storfjord kommune som øker antall nyetableringer, arbeidsplasser, bosettinger eller turister.

Det kan gis tilskudd på inntil 25% av totale kostnader og maksimalt 150 000 kr per tiltak. Næringsfondet skal først og fremst være et toppfinansieringsorgan. Det betyr at andre finansieringsinstitusjoner skal søkes samtidig der det er relevant og dette må komme frem av søknaden. Søker må også selv bidra med egne midler, egeninnsats, eller en kombinasjon av disse to.  

Søknader med søkesum inntil 20 000 kr behandles løpende administrativ og søknader med søkesum over 20 000 kr behandles i formannskapet iht. oppsatt møteplan. Søknader som skal behandles i formannskapet må være innlevert senest tre uker før oppsatt møte slik at vi får tid til å saksbehandle søknaden. 

Næringsfondets satsningsområder er:

  • Nyetablering
  • Bedriftsutvikling
  • Stedsutvikling
  • Jordbruk/nydyrking

Næringsfondet gir ikke støtte til:

  • Tiltak som er iverksatt før søknaden er fremmet
  • Driftskostnader
  • Sanering av gjeld, aksjekjøp, kausjon eller økonomisk garanti, direkte eller indirekte investeringer i virksomhetens egenkapital. Renter og avdrag på lån og refinansiering av gjennomførte prosjekter.
  • Tiltak som fører til uheldig konkurransevridning.

For å lese mer om satsningsområder, krav til søknad m.m, les igjennom vedtektene som du finner i sin helhet lengre ned på siden.

Søknader til næringsfondet i Storfjord kommune skal fremmes gjennom det elektroniske søknadssystemet på www.regionalforvaltning.no. Det er ikke anledning til å levere inn søknader utenfor dette systemet. Behov for støtte fra næringsfondet skal dokumenteres grundig.

Ved spørsmål i forbindelse med næringsfondet og søknad, ta gjerne kontakt med vår næringsrådgiver.

Bedriftsetablering

Storfjord kommune har samarbeid med Halti Næringshage på Storslett og Flow Coworking i Tromsø. Her kan du få profesjonell bistand til å utvikle din forretningsidè. Kommunen betaler for to timer gratis rådgivning hos en av de, du velger selv hvem som passer deg og din idè best. De kan også bistå med hjelp til å skrive søknader til ulike tilskuddsordninger. 

Det finnes flere ulike tilskuddordninger som man kan søke til. Kommunens næringsfond kan du lese mer om i eget avsnitt under Næringsutvikling. 

Sametingets tilskudd til næringsutvikling
Storfjord kommune ligger i det samiske forvaltningsområdet. Dette gir bedrifter og enkeltpersoner adgang til å søke midler gjennom Sametingets tilskuddsordning. Se www.sametinget.no for ytterligere informasjon.

Innovasjon Norge
Bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge har en rekke støtteordninger for etablering og utvikling av bedrifter. Avdeling Tromsø er kontaktsted for bedrifter i Storfjord kommune. Se www.innovasjonnorge.no for ytterligere informasjon.

Hos Altinn finner du mye nyttig informasjon om det å starte og drive egen bedrift. Gå gjerne inn på Altinn - Starte og drive bedrift for å lese mer.