Det tverrfaglige møtet

Det tverrfaglige møtet er et lavterskeltilbud for tverrfaglig veiledning til foreldre/foresatte, uten henvisning.

Her kan du lese om dette er et tilbud du som foreldre vil benytte deg av: Brosjyre DTM 4.7.18.pdf

Flerfaglig forum

Flerfaglig forum er et samarbeidsforum  som består av NAV Storfjord, Barneverntjenesten, Helsestasjonen og Forebyggende avdeling ved rusomsorg og psykisk helse.

Forumet møtes for å drøfte enkeltsaker. Det skal bidra til en samordnet og koordinert bruk av kommunale tjenester til det beste for tjenestemottaker.

Flerfaglig forum er ett av flere tiltak som skal bidra til å styrke barneperspektivet i de kommunale tjenestene, og bedre etterlevelsen av FNs barnekonvensjon.

Brosjyre Flerfaglig forum.docx

Beredskapsteam mot mobbing

Storfjord kommune har opprettet at beredskapsteam mot mobbing som foreldre og skole kan henvende seg til i saker som ikke lar seg løse.

Her kan du lese mer: Brosjyre 2018 Beredskapsteam mot mobbing.docx.pdf