• I de deler av kommunen hvor tamrein og husdyr beiter: Hunden skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet fra og med 1. april og fram til 25. september. Lovens krav om kontroll over hunden gjelder til enhver tid. Beiteområdet for tamrein i Storfjord kommune er definert på kilden nibio.no.
  • Innmarksbeite hvor husdyr beiter: Hunden skal holdesi bånd ved passering av slike områder. Dette gjelder hele året. 
  • Skolegårder, barnehager, campingplasser og kirkegårder: Helårig båndtvang.

Kommunedirektøren har i tillegg fullmakt til å innføre midlertidig båndtvang under ekstraordinære forhold som gjør det nødvendig for å beskytte bufe, tamrein eller vilt.