Forhåndskonferansen er et møte mellom deg (tiltakshaver), eventuelt din representant (ansvarlig søker) og kommunen, for å avklare rammebetingelsene som gjelder for fradelingen eller byggeprosjektet. Ordningen er frivillig.

Når du anmoder om forhåndskonferanse bør nødvendig materiale som klargjør de planlagte tiltakets omfang og bruk, herunder kart og tegninger være mest mulig klart.  Det er helt avgjørende at saksbehandler har mest mulig informasjon om tiltaket på forhånd. På den måten kan saksbehandler forberede seg og gi deg en best mulig oversikt over rammene for tiltaket.  Det er da en forutsetning at prosjekteringen er kommet såpass langt at det er mulig for kommune å gi konkret og reell informasjon i forhold til de planlagte tiltak.

Forhåndskonferansen

Bygningsmyndigheten berammer forhåndskonferansen, og sender innkalling til tiltakshaver og/eller ansvarlig søker for prosjektet, samt andre fagmyndigheter dersom det er behov for det.

Forhåndskonferansen skal normalt sett avholdes innen 2 uker etter at anmodning er mottatt.

Under selve forhåndskonferansen redegjør tiltakshaver/ansvarlig søker for tiltakets karakter, omfang og plassering - basert på kart, beskrivelse, og eventuelt annet materiale.

Saksbehandler vil orientere om hvilke rammebetingelser som gjelder for tiltaket, herunder feks sentral og lokale regelverk, samt bindende planer.  Videre vil saksbehandler skissere hvilken saksbehandlingsprosess som kan påregnes i forhold til det planlagte tiltaket.  Saksbehandler vil også presisere hvilke krav som stilles til innsendelse og dokumentasjon av en framtidig søknad.

I forhåndskonferansen skrives referat som begge parter skal underskrive.  Dersom det under forhåndskonferansen reises spørsmål som krever nærmere avklaring, avklares disse av saksbehandler i etterkant.  Skriftlig referat sendes partene.