Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.

Foretak (ENK, ANS eller DA) kan søker om tilskudd dersom en person med minimum ½ G Grunnbeløpet i folketrygden. i årlig inntekt fra jordbruket ikke kan delta i arbeidet i foretaket som følge av
- Sykdom med sykemelding 
- Svangerskap/fødsel/adopsjon eller omsorgsovertakelse 
- Kronisk sykt barn og følge opp barn til behandling 
- Dødsfall (for nære gjenlevende til avdød som var berettiget tilskudd) 

 

Foretaket må være registrert i enhetsregisteret og drive vanlig jordbruksproduksjon. 

Ordningen gjelder foretak med husdyrproduksjon eller helårs veksthusproduksjon, plante, og birøkt. Søker må være under 70 år, og avløser må være over 15 år.  

Du må søke etterskuddsvis, og søknadsfristen er 1 år etter siste dag som gir rett til tilskudd. 
Du må legge ved sykemelding eller annen relevant dokumentasjon for årsak til søknaden, og vedtak fra NAV om innvilget/avslått søknad om sykepenger, fødselspenger. 
 
For mer informasjon om ordningen og hvordan du søker, besøk landbruksdirektoratet.no 

Tilskudd til tidligpensjon

Jordbrukere som har fylt 62 år og som har drevet jordbruk i minst 15 år, kan få tidligpensjon. Det blir stil krav til inntekt i en referanseperiode på fem år. Dette gjelder både næringsinntekt fra foretaket og annen inntekt. En forutsetter også at landbrukseiendommen er overdratt til ny eier. Ny eier kan ikke være ektefelle/samboer. 

For mer informasjon om ordningen, og hvordan du søker, besøk landbrukdirektoratet.no 

Tilskudd ved produksjonssvikt

Foretak som kan dokumentere produksjonssvikt på grunn av klimatiske årsaker som det ikke er mulig å sikre seg mot, kan søke om tilskudd ved produksjonssvikt 

For mer informasjon om ordningen, og hvordan du søker, besøk landbrukdirektoratet.no 

Statens naturskadeordning

Statens naturskadeordning dekker alt som ikke kan forsikres gjennom en vanlig forsikring. Det som avgjør om du kan søke erstatning blir derfor om objektet kunne vært forsikret, ikke om det var forsikret. 

For mer informasjon om ordningen, og hvordan du søker, besøk landbruksdirektoratet.no 

Tilskudd til rovvilttiltak

Miljødirektoratet forvalter flere tilskudd til rovvilttiltak. 

For mer informasjon om de ulike tilskuddsordningene, besøk miljødirektoratet sine sider.