Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL

Kommunen behandler og avgjør søknader om tilskudd. Storfjord kommune har utarbeidet kommunal tiltaksstrategi for prioritering av søknader. 

Tilskudd kan gis til foretak der det foregår en tilskuddsberettiget produksjon på landbrukseiendommen, og som oppfyller vilkårene i forskrift 19. desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 2 og § 3 eller § 4. Det må foreligge tillatelse fra landbrukseiendommens eier til gjennomføring av prosjekt eller tiltak som nevnt i denne forskriftens § 4 eller § 5. 

 

For mer informasjon om SMIL-ordningen og hvordan du søker besøk Landbruksdirektoratet.no 

 

 

Tilskudd til drenering

Kommunen behandler og avgjør søknader om grøftetilskudd. Foretak som eier eller leier jordbruksareal som tidligere er grøftet, kan søke om tilskudd til drenering. Planerte arealer er unntatt fra vilkåret om at arealet tidligere skal være grøftet.   

 

For mer informasjon om ordningen og hvordan du søker besøk landbruksdirektoratet.no

Tilskudd til tiltak i beiteområder

Tilskudd til tiltak i beiteområder deles inn i planleggings- og tilretteleggingsprosjekter og investeringer i faste installasjoner og annet utstyr knyttet til beitebruk. Tilskuddet kan gis til beitelag og andre former for organisert samarbeid der det drives næringsmessig beitedrift. 

Lokale retningslinjer finner du her: Retningslinjer - tilskudd til tiltak i beiteområder.pdf

 

For mer informasjon om ordningen og hvordan du søker, besøk landbruksdirektoratet.no 

Tilskudd fra Innovasjon Norge

Investeringstilskudd

Du kan søke Innovasjon Norge (IN) om investeringstilskudd til nybygg, ombygging (til husdyr eller annen næring) eller fast produksjonsutstyr dersom du har et lønnsomt prosjekt. Det er også mulig å søke lån. For 2019 er det små og mellomstore melkebruk med 15-30 årskyr som har prioritet.

Du kan også søke tilskudd til gjødsellager og investeringer i frukt- og bærdyrking. Man kan ikke få støtte til investering for sau og storfekjøttproduksjon. Unntaket er ved generasjonsskifte og for økologiske produsenter der særskilte krav gjelder. Sauefjøs i tre kan unntaksvis få tilskudd.

Det fins en egen ordning for generasjonsskifte der søkere under 35 år som nylig har tatt over en gård, kan få tilskudd til å fornye driftsapparatet og gjøre mindre investeringer. Det finnes også låneordninger for bolighus på landbrukseiendom og ordninger for investering til tilleggsnæring.

 

For mer informasjon om ordningen og hvordan du søker, besøk Innovasjon Norge sine sider.