Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

 

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke statlige tilskuddsordninger som foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon kan søke på. Ordningen inkluderer også tilskudd til økologisk landbruk. Produksjonstilskudd har en registreringsdato og en søknadsfrist 2 ganger i året. Det søkes om produksjonstilskudd og avløsertilskudd samtidig. 

 

Kommunen mottar og behandler søknadene, og vi tilbyr også veiledning til søkere. 

 
Det er to søknadsfrister i året og en utbetaling. 

  • Del 1: Telledato 1.mars. Søknadsfrist 15.mars. 

  • Del 2: Telledato 1.oktober. Søknadsfrist 15.oktober. 

Enkelte opplysninger kan etterregistreres etter 15.oktober, men innen 10.januar: 

 

Hvordan søke? 

Mer informasjon om hvem som kan søke, veiledningsmateriell og søknadsmateriell finnes på landbruksdirektoratet.no  

  

Hjelp og veiledning 
Du kan komme innom oss og få bistand i forbindelse med innlegging av søknad. Husk å ta med deg brikke med bank-ID eller telefon med bank-ID. 

Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid (avløsertilskudd) er en refusjonsordning der foretak kan få dekket utgifter til avløsning. Avløsertilskudd har en registreringsdato og en søknadsfrist 2 ganger i året. Det søkes om produksjonstilskudd og avløsertilskudd samtidig. For mer informasjon om avløsertilskuddet, besøk Landbruksdirektoratet.no  

Pristilskudd

Pristilskudd består av flere tilskudd som gis til produksjon av melk, kjøtt og egg. Tilskuddene blir utbetalt via oppgjør fra meieri, slakteri eller omsetningsledd og krever ingen søknad. Det skilles mellom pristilskudd til melk og til kjøtt og egg. 

 

For mer informasjon om pristilskudd, besøk Landbruksdirektoratet.no 

Regionale miljøtilskudd - RMP

Ordningen skal stimulere til driftsformer og driftstilpasninger som fremmer og tar vare på miljøverdier knytta til kulturlandskapet, eller reduserer forurensing fra jordbruket. 
Miljøtilskuddene er årlige tilskudd som kan gis til foretak som har rett til produksjonstilskudd i jordbruket, og til organiserte beitelag. Alle tiltak skal kartfestes. 

Hvert fylke har et eget miljøprogram med et utvalg miljøtiltak du kan få tilskudd for å utføre. 

 

For mer informasjon om regionale miljøtilskudd, besøk landbruksdirektoratet.no 

Tilskudd til organisert beitebruk

Landbruksforetak som slipper dyr på beite kan organisere seg i beitelag og samarbeide om tilsyn, sanking, og andre fellestiltak knyttet til utmarksbeite. Beitelagene kan få støtte til drift gjennom ordningen denne ordningen. 

 

For mer informasjon om tilskudd til organisert beitebruk, besøk landbruksdirektoratet.no